PottBid

អង់គ្លេស ភាសាខ្មែរ

គោលការណ៍ឯកជន

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ PottBid , មិនមានអ្វី ប៉ុន្តែគឺល្អបំផុត!

PottBid ទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់នៃការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន (សូមបញ្ជាក់ថា៖ ច្បាប់ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន) ខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមដោះស្រាយ ការពារព័ត៌មានអោយបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់យើងខ្ញុំ (តទៅនេះហៅថា “គោលការណ៍ភាពឯកជន”) ។ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងនៅក្នុងគោលការណ៍ភាពឯកជននេះ លក្ខខណ្ឌនានានៅក្នុងគោលការណ៍ភាពឯកជននេះគឺត្រូវបានអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។


មាត្រា ១ និយមន័យនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

នៅក្នុងគោលការណ៍ភាពឯកជនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននេះមានន័យថា ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានកំណត់ដោយមាត្រា ២ នៃច្បាប់ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។


មាត្រា ២ គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

យើងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 1. ដើម្បីជួយកែលម្អសេវាកម្មរបស់យើង និងអភិវឌ្ឍសេវាកម្មថ្មី
 2. ចំពោះពាក្យសុំកិច្ចសន្យាដកប្រាក់ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានការចុះឈ្មោះ ការបន្តកិច្ចសន្យា / ការណែនាំបន្ត និងនីតិវិធីបញ្ជាក់សម្រាប់សេវាកម្មរបស់យើង
 3. ចំពោះការចេញវិក្កយបត្រថ្លៃសេវាប្រើប្រាស់របស់យើងដោយផ្អែកលើល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ ឬតម្លៃផលិតផលដែលបានដាក់ការដាក់លក់ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើង
 4. ដើម្បីបញ្ជាក់ការស៊ើបអង្កេត ឬឆ្លើយតបចំពោះសំណួរដែលទទួលបានទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុន ឬសេវាកម្មដែលបានផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។
 5. ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដូចជាព័ត៌មានបរាជ័យ និងព័ត៌មានថែរក្សាសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។
 6. ដើម្បីសំរេចគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់សម្រាប់ការយល់ព្រមដែលត្រូវបានទទួល បន្ទាប់ពីការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ នូវគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់នៅពេលផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។
 7. ឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពដែលរំលោភលើគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់យើង។ ល។ ទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់យើង
 8. ចំពោះសំណើផ្សេងៗទាក់ទងនឹងសេវាកម្មដូចជាការប្រកាសព័ត៌មានដែលអាចមានប្រយោជន៍ដល់អតិថិជនដូចជាសេវាកម្មថ្មីផលិតផលថ្មីការកែលម្អមុខងារ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ការផ្សព្វផ្សាយ ការផ្ញើសារដោយផ្ទាល់ ការណែនាំតាមរយៈទូរស័ព្ទ។ ល ។
 9. ដឹកជញ្ជូនទំនិញ ការចែកអំណោយជាដើម និងសុំការសហការរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្រងសំណួរដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។
 10. ផ្អែកលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានចុះបញ្ជី នឹងត្រូវបានប្រមូលជាព័ត៌មានស្ថិតិក្នុងជួរដែលមិនអាចបញ្ជាក់ជាបុគ្គល នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាឯកសារយោងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេវាកម្មដែលមានប្រយោជន៍ដល់អតិថិជន។
 11. ចំពោះការផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងដែលបានផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ទទៅនិងការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង
 12. ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក អាចបញ្ចេញទៅកាន់ដៃគូរដែលពាក់ព័ន្ធមានដូចជា បុគ្គលិក មន្ត្រី ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម និងភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយ។ លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុនក៏អាចនឹងបញ្ចេញព័ត៌មានបុគ្គលរបស់អ្នកក្នុងស្ថានភាពដែលត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ទាក់ទង នឹងវិធានការច្បាប់ណាមួយ ឬដំណើរការក្តីណាមួយ ប្រសិនបើជាមាន ។
 13. ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិ អនុវត្តសិទ្ធិ និងការពារសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់ដល់ក្រុមហ៊ុន (រួមមានការផ្តល់ព័ត៌មានទៅភាគីដទៃសម្រាប់គោលបំណងបង្ការការកេងបន្លំ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទាន)។ ក្រៅពីករណីដូចមានចែងក្នុងគោលការណ៍រក្សាការសម្ងាត់នេះ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនផ្តល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅភាគីទីបីនោះទេ។
 14. ចំពោះការគ្រប់គ្រងការងារ និងនីតិវិធីផ្ទៃក្នុង (ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មន្រ្តី និងនិយោជិក) សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតដោយចៃដន្យទៅនឹងគោលបំណងខាងលើនៃការប្រើប្រាស់ ។

មាត្រា ៤ ការរឹតត្បិតលើការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

យើងនឹងមិនគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនលើសពីទំហំដែលចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ដោយមិនចាំបាច់ទទួលបានការយល់ព្រមពីបុគ្គលឡើយលើកលែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងច្បាប់បទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនអនុវត្តក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖

 1. នៅពេលដែលច្បាប់តម្រូវ
 2. នៅពេលដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារជីវិតរាងកាយ ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សម្នាក់ ហើយវាពិបាកក្នុងការទទួលបានការយល់ព្រមពីបុគ្គលនោះ។
 3. នៅពេលចាំបាច់ជាពិសេសដើម្បីកែលម្អសុខភាពសាធារណៈ ឬលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសំឡេងរបស់កុមារហើយវាពិបាកក្នុងការទទួលបានការយល់ព្រមពីមនុស្ស
 4. នៅពេលដែលចាំបាច់សម្រាប់ស្ថាប័នជាតិ ,ស្ថាប័នសាធារណៈមូលដ្ឋាន ឬអ្នកដែលត្រូវបានប្រគល់ឱ្យធ្វើសហប្រតិបត្តិការក្នុងកិច្ចការដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ ហើយកិច្ចការត្រូវបានអនុវត្តដោយមានការយល់ព្រមពីបុគ្គល ។ នៅពេលមានហានិភ័យនៃការជ្រៀតជ្រែកមកជាមួយ ។

មាត្រា ៥ ការទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសមស្រប

យើងទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ហើយនឹងមិនទទួលបានដោយការបោកបញ្ឆោត ឬមធ្យោបាយមិនត្រឹមត្រូវផ្សេងទៀតឡើយ ។លើកលែងតែករណីដូចខាងក្រោមយើងនឹងមិនទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលងាយរងគ្រោះទេ (មានន័យថាអ្វីដែលបានកំណត់ក្នុងមាត្រា ២ នៃច្បាប់ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន) ដោយមិនបានទទួលការយល់ព្រមពីបុគ្គលជាមុន។

នៅពេលដែលធាតុណាមួយនៃមាត្រា ៤ អនុវត្ត ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរសើបត្រូវបានបង្ហាញដោយបុគ្គលអង្គការជាតិ អង្គភាពសាធារណៈមូលដ្ឋាន បុគ្គលដែលមានក្នុងបញ្ជីនីមួយៗនៃច្បាប់បទប្បញ្ញត្តិផ្សេង។


មាត្រា ៦ អនីតិជនប្រើសេវាកម្មរបស់យើង

ឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលត្រូវណែនាំ នឹងតាមដានអនីតិជនពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ដោយយើងខ្ញុំសូមគាំទ្រអនីតិជនប្រាប់ឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលចូលអាន (គោលការណ៍ភាពឯកជន) ហើយសូមណែនាំដល់អនីតិជនមុនពេលបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវសុំការអនុញ្ញាត និងការណែនាំពីឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលជាមុនសិន។


មាត្រា ៧ វិសាលភាពនៃគោលការណ៍ភាពឯកជន

ក្រៅពីសេវាកម្ម ដេញថ្លៃ និងសេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់យើងខ្ញុំសុទ្ធតែអាចប្រើជាមួយ (គោលការណ៍ភាពឯកជន)នេះបាន ហើយសេវាកម្ម ដេញថ្លៃ ក៏អាចប្រើរួមគ្នាជាមួយនិង ( គោលការណ៍ភាពឯកជន )ដូចគ្នាដែរ ។ សូមលោកអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នលក្ខខណ្ឌចំពោះ( គោលការណ៍ភាពឯកជន )គឺមិនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងបានទេ ។


មាត្រា ៨ ការកែតម្រូវ

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ គោលការណ៍ភាពឯកជននេះគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ប្រសិនបើយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ទាំងនេះយើងនឹងបង្ហាញចំណុចទាំងនេះទៅដល់លោកអ្នកតាមការប្រកាសនៅលើគេហទំព័រ ផ្ញើសារ ឬផ្ដល់ដំណឹងតាមវិធីផ្សេងៗឲ្យលោកអ្នកត្រួតពិនិត្យ ហើយនៅក្រោយពេលអ្នកត្រួតពិនិត្យរួចបន្ដការប្រើប្រាស់សេវាកម្មយើងខ្ញុំ នោះអ្នកស្មើនឹងយល់ព្រមលក្ខខណ្ឌថ្មីនៃ(គោលការណ៍ភាពឯកជន)នេះ។


សូមអរគុណ!